Александр Пелин
АФОРИЗМЫ
 1. Говорящий для другого, говорит лаконично
 2. Солидарность хороша в борьбе с очевидными угрозами, но уязвима в нестандартных ситуациях
 3. Революционная романтика уступает прагматике социальной безопасности
 4. Положение вещей важнее стечения обстоятельств
 5. Можно менять положение вещей, а можно производить впечатление на людей
 6. Запрет - простейший инструмент доминирования и господства
 7. Хорошо устроившиеся в этой жизни, часто пытаются натянуть сову на глобус
 8. Рынок расточителен, но плановое потребление товаров - нудно
 9. Углеводороды по-прежнему движут миром
 
 
ВКЛЮЧИ ВООБРАЖЕНИЕ
 1. Развитое воображение способно остановить вражду
 2. Тиран - это человек без воображения
 3. Воображение - это больше, чем знания 
 4. Воображение не только обозначает пределы мира
 5. Воображение смотрит в будущее, но "скучает" по сказке
 6. Воображение обычно угасает в тяжелые времена
 7. Образ президента Байдена под угрозой разрушения
 8. Рациональность как способ сокращения избыточности
 

ВИДЕООТЧЕТЫ:
 1. Александр Пелин представляет проект "Управление ситуациями"
 2. Что такое ситуация?

 

 ЕКСПЕРИМЕНТЫ И АНАЛИТИКА:
 1. Суть древнейшего эксперимента
 2. Big Data и Ngram Viewer Google Books в нашем эксперименте
 3. Что такое ситуация? (Анонс видео)
 4. Всегда загадочная Франция
 5. Германия уверена в полном контроле за ситуацией
 6. Что надо сделать для безопасности Итальянской Республики?
 7. Фактический сценарий в Италии преломляется информационными потоками
 8. Испанидид единодушен против зависимого положения
 9. Китай успешно сменил стратегию
 10. Природа доминирования
 11. Управление ситуациями
 12. Управляющие принципы
 
 
НАУКОВІ ПУБЛИКАЦІЇ:
 1. Пелін О. Барт Ролан / О. Пелін //Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі [Н.В. Коваліско, В.М. Онищук, Н.М. Цимбалюк та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2016. – С.55.
 2. Пелин А.В. Морфология социально-политических моделей и сценариев / А.В.Пелин //Соціальні та політичні конфігурації модерну:політична влада в Україні та світі: Матеріали IV міжнародної наук.практ. конф. (м.Київ, 3-4 червня 2015 р.) Укладачі Г.Дерлуг"ян, А.А.Мельниченко, П.В.Кутуєв, А.О.Мігалуш. К.: 2015 - С.77-78.
 3. Пелин А.В. Война между государствами с различными моделями социальных порядков содержит в себе нулевой смысл /А.В.Пелин // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали ХIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних суспільних процесів», 21-22 травня 2015 року (м.Київ) / Київ. нац., ун-т ім. Т.Шевченка [та ін.; під заг. ред., Куценко О.Д., Судаков В.І.]. - К.: Логос, 2015. - С.93-95.
 4. Пелин А.В. Этимология гражданственности, обывательства и маргинальности / А.В.Пелин //Гражданственность личности в условиях изменяющегося мира: от протестной к созидательной активности: сб. научных статей Междунар. науч.-практ. конф., 22-23 октября 2015 г. / редкол.: С. И. Беленцов (отв. ред.) [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2015. - С. 103-108.
 5. Пелін О.В. Кордони як архетипи соціального простору / О. Пелін // Публічне управління: теорія та практика. - 2015. - Вип. 1(спец. вип.). - С. 177-181
 6. Пелін О.В. Визначальні риси гетеростереотипів національних меншин Закарпаття /Олександр Володимирович Пелін //“Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики”, 2014, - №64, - C.6-13.
 7. Особливості статусно-рольових трансформацій сім"ї на Закарпатті та Одещині : Монографія / Костянтин Костянтинович Борщ, Олександр Володимирович Пелін / Ужгородський національний університет . Ужгород, 2014. - 194с.
 8. Пелин А.В. Привлекательность семейно-детного образа жизни на Закарпатье в контексте ценностно-рационального подхода // Интернет журнал "Семья и демографические исследования" 
 9. Пелін О.В. Побутові стереотипи словаків Закарпаття / О.В.Пелін, Є.Т.Посипанка //Актуальні питання сучасної соціології і соціальної роботи. (Збірник наукових статей викладачів, аспірантів, студентів кафедри соціології і соціальної роботи), Випуск 1, Ужгород, 2014. - С.88-92.
 10. Пелін О.В. Смислова зброя в умовах інформаційних війн / О.В.Пелін, Ю.А.Давидова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота".  №31. Ужгород. 2014. - С.125-127.
 11. Пелін О.В. Недирективні підходи у вирішенні конфліктів серед студентів / Олександр Пелін, Юлія Давидова //"Професійна підготовка студентів соціально-педагогічної сфери – освітня складова суспільного розвитку"[Текст]матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференціі (дистанційної), (Київ, 1 квітня 2014 року), Заг. ред. проф. І.М.Ковчиної. К. :НПУ імені М.П.Драгоманова, - С.43-44.
 12. Пелін О. Соціальне здоров"я молоді в умовах сучасного українського суспільства /О.Пелін, А. Тальвар //Актуальні питання сучасної соціології і соціальної роботи. (Збірник наукових статей викладачів, аспірантів, студентів кафедри соціології і соціальної роботи), Випуск 1, Ужгород, 2014. - С.104-106.
 13. Пелін О.В. Комбіновані методи дослідження соціальних проблем Карпатського єврорегіону / О.В.Пелін // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 2013, вип. 59–60. - С.192-196.
 14. Пелін О.В. Побутові гетеростереотипи закарпатців щодо поляків за діагностичним коефіцієнтом Макколі-Стітта / О.В.Пелін // Наукові праці : науково - методичний журнал. - Вип. 222. Т.234. Соціологія . - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014 - С.29-32.
 15. Пелін О.В.  Концептуалізація соціальних дисфункцій та нонфункцій у соціальних порядках обмеженого доступу / О.В.Пелін, Н.Д.Сойма // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Випуск 25. Ужгород, 2013.- C143-146.
 16. Пелін О.В. Медіація як напрямок соціальної роботи недирективного характеру / О.В.Пелін // Актуальні проблеми соціальної роботи : волонтерство як важливий ресурс соціальної роботи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. від 27 вересня 2013 року. Ужгород. - С.72-74. 
 17. Пелін О.В. Міжетнічна толерантність у контексті регулювання міжетнічних відносин в Україні / О.В. Пелін, К.Я. Новосад // Вісник ОНУ ім.І.І.Мечникова. Соціологія і політичні науки. 2013. Т. 18. Вип. 2 (18). Ч. 1. – C.384-391.
 18. Пелин А.В. Русская национальная идентичность в полиэтнической среде Закарпатья / Александр Пелин // Государство и общество в современной политике : Сборник статей. Выпуск 1. – Воронеж : Научная книга, 2013. – С.107-115. 
 19. Pelin Oleksandr. Combined research methods of social problems in Carpathian region / Oleksandr Pelin // “Methodology and tools for sociological analysis of transborder cooperationTranscarpathian State University Educational and Research Institute of European Integration Studies, Uzhgorod, Ukraine, January 24-25, 2013. - C.178-184. 
 20. Пелін О.В.  "Війни ідентичностей" в соціальних порядках обмеженого доступу/ О.В.Пелін // Матеріали II-го Конгресу Соціологічної асоціації України «Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи», Харків, 2013. - С.329-330. 
 21. Пелін О.В. Комбіновані методи дослідження соціальних проблем Карпатського регіону / О.В.Пелін // Методологія та інструментарій соціологічного аналізу транскордонного співробітництва. Матеріали конференції в рамках реалізації Проекту «Кордони очима людей» ЄІСП ТКС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна від 24-25 січня 2013 року. Ужгород. 2013. - С.191-199.
 22. Пелін О.В. Лінійні та циклічні підходи у дослідженні етнонаціональних процесів (на прикладі Закарпатської області  / О.В.Пелін // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. № 1045. - Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства:  методологія, теорія, методи. – Випуск 30. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна. – 2013. - С.110-113.
 23. Пелін О.В. Соціальні порядки і насильство / О.В.Пелін, О.Б.Орос // Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти : матеріали наук. практ. конф. (Харків. 6 квітня 2013 р.) / МВС України, Харк. Нац. ун-т внутр.. справ, Навч.- наук. Ін.-т права та масових комунікацій. Ф-т психології менеджменту, соц.. та інформ. технології ; Соціологічна асоціація України. Х. : ХНУВС, 2013. – С.23-26.
 24. Пелін О.В. Новий підхід до виміру довіри громадян до органів влади та базових соціальних інститутів / О.В.Пелін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Випуск 27. Ужгород, 2013.- С. 148-151 
 25. Пелін О.В. Етнічна ідентичність в умовах глобалізованого суспільства / О.В.Пелін //  Сучасна українська політика. - Спецвипуск: Політична наука в Україні :  стан та перспективи розвитку. - К. : вид-во "Центр соціологічних комунікацій", 2013.- С.273-280. 
 26. Пелін О.В. Трансформація моделей електоральної поведінки виборців Закарпаття / О.В.Пелін // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки. - № 11 (270) червень 2013. Частина І. - Луганськ, 2013. - С.199-207
 27. Пелін О.В. Міжетнічна толерантність як показник консолідації українського суспільства / О.В. Пелін, К.Я. Новосад // Матеріали міжнародної конференції "Міжетнічна та міжконфесійна толерантність як чинник консолідації українського суспільства: Досвід Закарпаття". 28-29 травня 2013 року, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна. - C.296-304. 
 28. Все про соціальну роботу [Текст]:[Навчальний енциклопедичний словник- довідник] / За науковою ред. д.с.н. проф. В.М. Пічі. Вид. 2-ге, виправлене, перероблене та доповнене. - Львів: "Новий Світ - 2000". - 2013. - 616 с. (один із співавторів – О. В. Пелін)
 29. Варга Н.І. Соціальний розвиток неформальних практик підприємництва в умовах економічної кризи (приклад Закарпаття). Монографія / Варга Н., Пелін О.  Науково-дослідний інститут політичної регіоналистики; - УжНУ. - Ужгород, 2012. - 164 с.
 30. Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни / Упорядники: Зан М.П., Остапець Ю.О., Пелін О.В.. Староста В.І. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2012. – 72 с.
 31. Пелін О.В. Етнічна ідентичність як складова ідентичності соцієтальної / Пелін О.В. // Публічне управління і теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління : Спеціальний випуск. - Х. : Вид-во "ДокНаукДержУпр", 2012. - С.288-293.
 32. Пелін О.В. Онтологія і феноменологія проявів фізичного насильства дітьми до 18 років / О.В.Пелін, О.Б.Орос // Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти : матеріали наук.практ. конф. (Харків. 7 квітня 2012 р.) / МВС України, Харк. Нац. ун-т внутр.. справ, Навч.- наук. Ін.-т права та масових комунікацій. Ф-т психології менеджменту, соц.. та інформ. Технології ; Соціологічна асоціація України. Х. : ХНУВС, 2012. – С.82-85. 
 33. Пелин Александр.   Этническая идентичность как составляющая часть идентичности социетальной  / Александ Пелин //  Публичное управление : теория и практика : Сборник научных трудов Ассоциации докторов государственного управления : Специальный выпуск. – Харьков : Изд-во “ДокНаукДержУпр”, 2012.  - 312 с. 
 34. Пелін Олександр. Етнічна ідентичність у контексті холономної парадигми  / Олександр Пелін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Випуск 24. Ужгород, 2012.- С. 122-124.
 35. Пелін О.В. Специфіка становлення міжетнічних стосунків в Україні / Пелін О.В. // Матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної роботи і підготовки фахівців волонтерського руху в Україні та за рубежем". - Ужгород. 2012. - С.47-49.
 36. Пелін О.В. Етнічна ідентичність як складова частина ідентичності соцієтальної / Пелін О.В. // Науково-методичний журнал ".  - Вип. 189. - Т.201. Соціологія.  - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. - С. 23-26.
 37. Пелін О.В. Зміни методологічних підходів у державноому управлінні етнонаціональними процесами в умовах коеволюції / Пелін О.В. // Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2012. – № 5. - С.46-51. 
 38. Пелин А.В. Метафори, мифи и модели взаимоотношений  провинциалов с жителями столицы  / Пелин А.В. // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць.– Випуск 17. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна. – 2011. – С.124-128. 
 39. Пелін О.В. Особливості обліку неповнолітніх, які схильні до девіантної поведінки / Пелін О.В., Орос О.Б // Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Випуск 2: [збірник наукових праць / наук. Ред. С.А. Щудло]. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2011.- С.294-298.
 40. Пелін О.В. Міжетнічні дистанції як проекції на можливі міжнаціональні стосунки / Пелін О.В. // Вестник Одесского национального университета. Том 16. - Выпуск 10. Соціологія і політичні науки, 2011. – С.348-353.
 41. Пелін О.В. Трансформація становища українців Угорщини та угорців України у контексті міжурядових домовленостей / Пелін О.В., Червеняк А.О.  // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна № 941/27. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. Випуск 27. - Харьків, 2011. – С.181-185. 
 42. Пелін О.В. Політика визнання етнічної ідентичності / Пелін О.В., Іваць О.М. // Сб. науч. трудов: по материалам VI международной научно-практической конференции «Проблемы гармонизации межнациональных отношений в полиэтническом обществе» 16-17 дек. 2010 года. - Харьков. – 2010.- С. 79-88. 
 43. Пелін Олександр. Поляризація столиці і провінції епохи постмодерна / Пелін Олександр, Бартєнєва Ольга // Науковій вісник УЖНУ. Педагогіка. Соціальна робота. № 23 . – 2011. – С. 119-122. 
 44. Червеняк А.О. Оптимізація державного управління етнонаціональними процесами в умовах циклічного розвитку суспільства / Червеняк А.О., Пелін О.В. // Архетипіка й державне управління. Матеріали теоретико-методологічного семінару. Феодосія, 13-14 липня 2010 р. -  С.207-212. 
 45. Остапець Ю. Регіональні особливості президентських виборів 2010 р. в Закарпатської області / Остапець Ю., Пелін О., Токар М. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія :  Політологія, соціологія, філософія. Випуск 14. – Ужгород, 2010. - С.106-122.
 46. Пелін О.В. Процедури ідентифікації та самоідентифікації у визначенні правового статусу національних меншин / Пелін О.В. // Материалы V международной научно-практической конференции «Проблемы гармонизации межэтнических отношений в многонациональном обществе» 9-10 декабря 2009 г. Харьков. -  С.149-154.
 47. Пелин А.В. Провинциализм как метафора, миф и технология накопления символических капиталов / Пелин А.В. // Актуальні проблеми сучасної провінціології. Одеса: ТЄС. - 2009. С.7 - 12. 
 48. Пелін О.В. Етнічні та соціально-економічні ознаки регіональної ідентичності Закарпаття / Пелін О.В. // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників І Конгресу Соціологічної асоціації України. – Х.: ХНУ імені В. Н.Каразіна , 2009. - С.365.
 49. Пелін О.В. Індикатори безпеки ЄС в контексті українсько-румунсько-молдавських стосунків / Пелін О.В., Іваць О.М.  // Україна-Румунія-Молдова: історичні, політичні та культурні аспекти взаємин біля контексті сучасних європейських процесів: Збірник наукових праць/ Буковінський політологічний центр. Під загальною редакцією А.М.Круглашова -Чернівці: Букрек, 2009. - Т.ІІІ. - С.166-176.
 50. Pelin Olekszahdor. Az etnikai identitás terén hozott közigazgatási határozatok információs – analitikus biztosítása  / Pelin Olekszahdor, Chervenyak Adrienn. // Acta Sana. Szeged. 2009. - C.35-39. 
 51. Пелін О.В. Статуси і ролі в трудовому колективі в умовах ринку / Пелін О.В.  // Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціалізації та перспективи розвитку / Упорядникі: В.І.Жуков, М.П.Лукашевіч, О.Ю.Вілкова; за заг.ред.М.П.Лукашевича. - К..: ІПК ДСЗУ, 2009.- С.160-166.
 52. Пелін О.В. Міжетнічні дистанції як проекція на можливі міжнаціональні стосунки / Пелін О.В. // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми гармонізації міжетнічних стосунків в багатонаціональному суспільстві», 18 грудня 2008 року, Харків.- С.114-121.  
 53. Пелін О.В. «Нелегальні мігранти»: виклик годині чи регіональна проблема Закарпаття? / Пелін О.В. // Науковій вісник УЖНУ. Політологя. Соціологія. Філософія. №10.-  Ужгород. - 2008. С.195-198.
 54. Пелін О.В.Соціальний сенс підприємництва в контексті сучасного українського суспільства / О. В. Пелін, Н. І. Ігнатоля // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України [Текст] : науково-практичний збірник. № 3/1 (45 ) / Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України ; редкол. М. Л. Головко. - К. : Сталь, 2008. - С.90-92.
 55. Пелін О.В. Трудова міграція українців та закарпатців у країни Центрально – Східної Європи / О. В. Пелін, Н. І. Ігнатоля // Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні відносини. Випуск 2–3. Ужгород, «Ліра», 2008. – С.81 – 84.
 56. Пелин Александр. Исследование межэтнических отношений в условиях неполной искренности респондентов / Александр Пелин // Перекрёстки, 2007. - № 3-4.
 57. Пелін О.В. Процедури ідентифікації і самоідентифікації у визначенні правового статусу національних меншин / Пелін О.В. // Актуальні питання конституційно-правового статусу національних меншин: український та зарубіжний досвід: Матеріалі міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2007 р., м. Ужгород /  За редакцією Ю.М.Бісаги. - Ужгород: Ліра, 2007. - С.308-315.
 58. Пелін О.В. Стратегічні орієнтири і національна ідентичність  України в контексті глобального соціально-політичного проекту / Пелін О.В., Іваць О.М. // Національні інтереси України / Під ред. д.ф.н.. проф. О.А. Габрієляна. - Сімферополь. ТОВ «Енергія Дельта». 2007. - С.79-86.
 59. Пелін О.В.Міграційні очікування і права етнічних груп Закарпаття / Пелін О.В., Афанасьєв Д.М // Матеріалі міжнародної наукової конференції «Етно-національні відносини та права національних меншин” 22-24 вересня 2006 р. Ужгород / Науковій вісник УЖНУ. Педагогіка. Соціальна робота. № 10 . - 2006. -  С.80-83.
 60. Пелін О.В. Першочергові завдання і стратегічні орієнтири України в рамках глобального соціально-політичного проекту / Пелін О.В. // Науковій вісник УЖНУ. Політологя. Соціологія. Філософія. №4. Ужгород. - 2006. С.269-275.
 61. Пелін О.В. Метод вирішення економіко-соціально-правовий колізії права власності на ліси Закарпаття / Пелін О.В. // Науковій вісник УЖНУ. Право. №4. Ужгород 2005. З. 107-111.
 62. Пелин А.В. Сиротство как граница и виход за пределы семейного сценария / Пелин А.В., Борщ К.К. // Соціально-правовій захист дітей позбавлених батьківської опіки. Ужгород. 2005. - С.69-71.
 63. Pelin A. Lagus zwischen Kano und Isa / Аlexandr Pelin // Eine Welt. NR. 3 SEPTEMBER 2004 DAS DEZA-MAGAZIN FЬR ENTWICKLUNG UND ZUSAMMENARBEIT. - C. 20. 
 64. Pelin Aleksandr, Homo Socius - product neurcitosti vztanov Нomo Sapiens  / Bodnar V., Pelin A. // MEDZI MODERNOU A POSTMODERNOU. Katedra obcianskej а etickej vychovy FHPV PU v Presove, 2003. - C.90-94.
 65. Пелин А.В. Методология и методика глобального политического исследования / Пелин А.В. // CARPATICA – КАРПАТИКА. Випуск – 26. Україна на зламі століть: Актуальні проблеми історії, етнології та політології, 2003. – С.185–204. 
 66. Боднар В.Л. Неопределенность как ядро новой социальной парадигмы / Боднар В.Л., Пелин А.В. // CARPATICA – КАРПАТИКА. Випуск – 25. Актуальні проблеми української політології, 2003. – С. 204 – 207. 
 67. Пелин А.В. Историческая борьба России, Германии и США за Украину / Пелин А.В. // КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА №2 (6) / 2003-04. – Москва: Русский биографический институт, 2003. – С.27-35.
 68. Пелин А.В. Глобальная политика и российско-украинские отношения: взгляд из Ужгорода  (Глобальна політика та російсько-українські відносини: погляд з Ужгорода) / Пелин А.В. // СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ (ЕКОНОМІКА, СОЦІОЛОГІЯ, ПРАВО): НАУК. ЖУРН. - ВИП. 1. / ГОЛОВ. РЕД. О.П.СТЕПАНОВ. - К.: НАУ, 2003. - С. 574-590. 
 69. Боднар В.Л. Філософія власності і політика присвоєння / Боднар В.Л., Пелін О.В. // CARPATICA – КАРПАТИКА. Випуск – 21. Політологічні студії: історія, теорія, практика. 2003. С.64 -78. 
 70. Пелин А.В. Методика формирования миссии социального работника / Пелин А.В.// Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 5-6 травня 2003 р. Ужгород. 2003. С.250-252. 
 71. Боднар В.Л. Составляющие фактора культурно-клерикальной интеграции в Закарпатье на современном этапе Боднар В.Л., Пелин А.В. // CARPATICA – КАРПАТИКА. Випуск – 20. Релігія і церква в країнах центральної та південно-східної Європи. 2002. С.160 –168. 
 72. Пелин А. В. Виртуальное пространство политических партий Украины / Пелин А.В. // CARPATICA – КАРПАТИКА. Випуск – 16. Політичні партії і виборі в Україні та країнах центральної та південно-східної Європи. 2002. С.167 –171. 
 73. Пелин А.В. Истина в политической науке и правда политического образования / Пелин А.В. // Политическая наука: предмет и методологические основания. Сборник материалов международной научной конференции г. Харьков, май, 2001г. - Харьков: Регион-Информ, 2001. С.25-32. 
 74. Пелин А.В. Z – фактор и возможности профилактики межэтнических конфликтов / Пелин А.В. // Міжетнічні відносини на Закарпатті: стан, тенденції і шляхи поліпшення. Матеріали науково-практичної конференції 19-20 січня 2001 року. Ужгород , 2001. С.69-73. 
 75. Пелин А.В. Социальное взаимодействие и логика социального развития / Пелин А.В. // Проблеми розвитку соціологічної теорії / Матеріали першої науково-практичної конференції Соціологічної Асоціації України 15 грудня 2000 року, м. Київ. Інститут соціології НАН України. – К., 2001. С.261-265.
 76. Пелин А. Динамика межэтнических отношений Закарпатья 1995-1998 годов [Электронный ресурс] / А. Пелин //Clovek a spolocnost. Studie a clanky.- Kosice, 2000.
 77. Пелин А.В. Деструктивность как момент развития социальной системы  / А.В. Пелин // Проблеми розвитку соціологічної теорії [Текст] : матеріали першої Всеукраїнської соціологічної конференції 15 грудня 2000 р., м. Київ / Соціологічна асоціація України, Ін-т соціології НАН України ; наук. ред. М. О. Шульга. - К : [б. и.], 2001. - 381 с.
 78. Пелин А.В. Масарик глазами закарпатцев в 1999 году / Пелин А.В. // Nas cesco-rusinsky  kalendar – 2001. Uzhorod. Vydatelstvi V. Pad’aka. 2000. S.61-62.  
 79. Пелин А.В. Медиация в социальной роботе / Пелин А.В.  // Соціум, № 3. Ужгород. 1999. С.14-15. 
 80. Пелин А.В. Динамика межэтнических отношений Закарпатья 1995 –1998 г.г. / Пелин А.В. // Ученые записки Симферопольского государственного университета. 1999. - №11(50). С.76-84. 
 81. Митряева С. И.  Варианты развития русской культуры и образования в Закарпатье / Митряева С. И.  Пелин А.В.  // Диалог украинской и русской культур в Украине. — Материалы II-й междунар. науч.-практ. конф. (30–31 окт. 1997 г., г. Киев). — К., 1998.  — С.99–102.
 82. Пелин А.В. Два основных фактора для расчета социально-экономической стратегии региона / Пелин А.В. // Економіка Закарпаття сьогодні і завтра: шляхи виходу з кризи. Матеріали науково-практичної конференції. – Ужгород. ВАТ “Патент”, 1997. С.342-345.
 83. Пелин А.В. Различия между официальной статистикой и результатами социологического исследования по проблемам национальных меньшинств в Закарпатье / Пелин А.В.  // Державне регулювання міжетнічних відносин в Закарпатті. Матеріали науково-практичної конференції 17 червня 1997.,  Ужгород, 1997.  С.199-213. 
 84. Пелин А.  Фази этногенеза наиболее распространенных этнических груп Закарпатья. Этносоциологический аспект / Пелин А.В. // Соціально-економічні та етнополітичні зміни в країнах Центральної і Південно-Східної Європи (друга половина 80-х — перша половина 90-х років ХХ ст.). — Ужгород, 1997.  — С.203–206. 
 85. Пелин А.В. Конфликтный потенциал межэтнических отношений на Закарпатье и механизмы его нивелирования / Пелин А.В., Голубева А.В. // Державне регулювання міжетнічних відносин в Закарпатті. Матеріали науково-практичної конференції 17 червня 1997 [Збірник]. - Ужгород, 1997.  С.63-66.
 86. Мигович І.І.  Кедь є розум  - за циганським не йди возом. Об’єкт дослідження – міжетнічні стосунки / Мигович І.І., Пелін О.В. // Карпатський Край, 1996. - № 5-7 (114). С.24-27. 
 87. Митряева С.И. Русские в полиэтнической среде Закарпатья / Митряева С.И., Пелин А.В.// Материалы международной научно-практической конференции “Диалог украинской  и русской культур как фактор межэтнического согласия в Украине. Материалы междунар. науч.-практ. конф. (24–25 окт. 1996 г.) Киев. - 1997. С.200-205.
 88. Pelin A.V. A kárpátaljai magyar közvéle-mény sajátosságai egy kutatás tükrében /  Pelin A.V. // Kárpátaljai szemle. 1995. - № 10-11. S.20-21. 
 89. Емець Г.С. Ступени свободы этноса / Емець Г.С., Пелин А.В. // Природа. Людина. Етнос. Тези Теоретичного семінару “Природа і культура”. Луцьк, 21-23 травня 1992 р.  С.63-64.
 90. Пелин А.В. Свобода и детерминизм / Пелин А.В. // Новые разработки в области естественных и гуманитарных наук. Научно-технический сборник научных работ молодых ученых Ужгородского государственного университета. Часть II. Ужгород, 1991. С.217-224. 
 91. Пелин А.В. Демократизация управления наукой как отражение свободы творчества ученого / Пелин А.В. // Человек науки и научно-технический прогресс. Межвузовский научный сборник. - Саратов: Издательского Саратовского  университета, 1990. С.130-137.
 92. Пелин А.В. Категория свободы и исследование социальной детерминации научного творчества / Пелин А.В. // Методологические функции философских категорий. Межвузовский научный сборник. - Саратов: Издательского Саратовского университета, 1989. С.143-148.
 93. Пелин А.В. К вопросу о механизме торможения социального познания / Пелин А.В. // Материализм воинствующий – значит диалектический / Тезисы докладов на конференции,  г. Усть-Каменогорск, апрель 1988 г. - Усть-Каменогорск, 1988. С.168-171.
 94. Пелин А.В. Детерминизм и свобода творчества в науке / Пелин А.В. // Философия и современность. Некоторые актуальные проблемы диалектического и исторического материализма. Научный сборник. - Саратов: Издательство Саратовского университета, 1988. С.27-39.
 95. Пелин А.В. Наука – вид общественного производства знаний / Пелин А.В.  - Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1988, 12 с. – Библиограф.: 12 назван. Рус. – Деп. В ИНИОН АН СCСР №33839 от 10.05.88

РЕЗУЛЬТАТИ ИССЛЕДОВАНИЙ:

 1. Екзит-пол 26 жовтня 2014 року в Ужгороді
 2. Явка на виборах 2014
 3. Етнічні питання на виборах 2014
 4. Передвиборчі рейтинги 2014
 5. Смислова зброя
 6. Основні виборчі тренди 2014 року в Україні
 7. Как и какие книги стоит читать 
 8. Социология - протесты  уменьшают проевропейские ожидания украинцев
 9. Контент-анализ программных статей Владимира Путина
 10. Масарик глазами закарпатцев в 1999 году
 11. Трансформація становища українців Угорщини та угорців України
 12. Комбіновані методи дослідження соціальних проблем Карпатського Єврорегіона
 13. Новий підхід до виміру довіри громадян до органів влади
 14. Соціологічний рейтинг партій та кандидатів-мажоритарників по 68 виборчому округу на 26.09.2012

 

ПУБЛИЦИСТИКА:

 1. Кем не опознаны национальные интересы РФ?
 2. Ставлення до майбутнього
 3. Победа - родная сестра насилия
 4. Найскладніше завдання врегулювання ситуації в Україні - досягнення компромісу між політичними партіями
 5. Чи можливий комплексний варіант примирення влади і опозиції? 
 6. Обама и Путин не слышат друг друга
 7. За случайностью маячит мистика?
 8. Первое название социологии - "социальная физика"
 9. Засуджувати чи досліджувати образліві висловлювання в ФБ?
 10. Способны ли старые генералы обеспечить создание " цифровых войск"?
 11. "Национальная идея России" в 6 томах не выдерживает критики
 12. Не "мочите" СМИ, поймите, они работают на нового заказчика 
 13. У ЗМІ змінівся замовник, але цього нічто не помітів 
 14. Зачем нам нужна информация?
 15. Доступні нам ресурси
 16. Готовность пойти на риск - составляюшая формулы успеха
 17. Формула успеха
 18. Эдвард Сноуден как индикатор "антиамериканской оси"
 19. Что может спасти российскую науку?
 20. Траектория полета Эдварда Сноудена
 21. Экзистенциальные позиции и роли Жерара Депардье в России 
 22. Мир глазами социолога